Siirry sisältöön

RuokaTutkan sisällöt
teemoittain

 

RuokaTutkan sisällöt ja ruokakasvatusmateriaali on suunniteltu niin, että niiden käyttö opetuksessa perustuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opetussuunnitelmiin.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatus luo perustan lapsen elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat ja tulkitsevat.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle ja kehitykselle. Tutkiva ja luova työskentelyote sekä yhdessä tekeminen edistävät ajattelun ja oppimiseen kehittymistä. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja tarkastelemaan ajattelutapojaan. Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.

Toinen aste

Lukioaikana opiskelija kartuttaa tietoa ja osaamista ihmisistä, kulttuureista, luonnosta ja yhteiskunnasta. Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän kehityksen välttämättömyys sekä vahvistetaan ympäristö- ja hyvinvointiosaamista. Lukiossa käytetään monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä ja oppimateriaaleja.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan tietyllä ammattialalla työelämää varten. Koulutus tukee elinikäistä oppimista ja edistää työllistymistä. Opiskelijoiden yksilöllinen opintopolku muodostuu opetuksen, ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmästä.