Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

RuokaTutkas innehåll planeras så, att deras användning i undervisningen baserar sig på småbarnspedagogik, grundläggande undervisning samt andra stadiets undervisningsplaner.

Småbarnspedagogikplan

Småbarnspedagogiken skapar grunden för barnets livslånga lärande. Småbarnspedagogikens uppgift är att stöda barnets tänkande och lärandets färdigheter. I leken har barnet en möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet, prova idéer tillsammans och undersöka världen. Barnen uppmuntras till att fråga och att ifrågasätta. Tänkandet och inlärningsförmågan utvecklas, när barnen undersöker och tolkar.

Grundskolans undervisningsplan

Grundskolans skapar förutsättningar för ett livslångt lärande och utveckling. Undersökande och skapande arbetsgrepp samt att man gör tillsammans främjar tänkandet och lärandets utveckling. Elever styrs att fundera på saker från olika synvinklar, söka efter ny information och granska sina tänkandesätt. Mångsidiga arbetssätt ger glädje och upplevelser av lyckande samt stöder skapande verksamhet som är utmärkande för olika åldersstadier. Spelifiering utnyttjas som främjare av lärandet.

Andra stadiet

Under gymnasietiden ökar eleven kunskapen och kunnandet om människor, kulturer, naturen och samhället. I gymnasieundervisningen förstår man den hållbara utvecklingens nödvändighet samt förstärker miljö- och välbefinnandekunnandet. I gymnasiet använder man mångsidiga undervisnings-, styrnings- och studiemetoder. Elever styrs till att utnyttja digitala studiemiljöer och läromedel.

I den yrkesinriktade utbildningen utvecklar eleven sitt yrkesmässiga kunnande i en viss yrkesbransch för arbetslivet. Utbildningen stöder livslångt lärande och främjar sysselsättningen. Elevernas individuella studieväg bildas av en kombination av undervisning, handledning inlärning som sker på arbetsplatsen.

Teman