Hoppa över till innehållet

Pedagogiska utgångspunkter för RuokaTutka-materialet

I utvecklingen av RuokaTutka-materialet har man utgått från grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning, grunderna för gymnasiets läroplan, skolmatsrekommendationerna och måltidsrekommendationen för småbarnspedagogiken. Materialet stöder genomförandet av de delområden inom mångsidig kompetens som beskrivs i grunderna för planen för småbarnspedagogik och principerna för matfostran. Dessutom har materialet sammanställts med beaktande av de mål för mångsidig kompetens som anges i grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning. Av de läroämnesspecifika målen har man särskilt utnyttjat målen för biologi, kemi, hushållslära, geografi, hälsokunskap, samhällslära och omgivningslära.

RuokaTutka bygger på principerna för fenomenbaserad och undersökande inlärning

Som pedagogisk bakgrundsidé har man i framtagningen av materialet även utnyttjat principerna för fenomenbaserad och undersökande inlärning. Vi anser att de lämpar sig väl för en analys av matfenomenen, som ofta är mångfasetterade men samtidigt också personliga och pragmatiska.

Med fenomenbaserad undervisning och inlärning avses oftast en undersökande approach till inlärning som bryter läroämnesgränserna och där man utgår från övergripande fenomen i den verkliga världen. Undersökande inlärning är en pedagogisk approach, där inlärningen grundar sig på medvetna reflexioner över förhandsuppfattningar och där man strävar efter att förklara och förstå olika fenomen. I slutledningssituationer är människan ofta mer benägen att förlita sig på vardagskunskap, även om den är felaktig, än på lösryckta vetenskapliga fakta. Teoretiska frågor bör därför behandlas också på ett konkret och praktiskt sätt så att man samtidigt ifrågasätter sina egna förhandsuppfattningar som bygger på vardaglig slutledning. De bästa utgångspunkterna för undersökande inlärning är de facto elevernas egna frågor.

Vid undersökande inlärning betonas betydelsen av socialt delad intelligens: olika människor kompletterar varandra och gruppen är mer intelligent än dess individer sammanlagt. Det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna att arbeta i grupp, söka information och göra den gemensamma tankeprocessen synlig och begriplig.

RuokaTutka bygger upp mångsidig kompetens

Följande delområden inom mångsidig kompetens är särskilt viktiga i RuokaTutka: förmåga att tänka och lära sig, multilitteracitet och vardagskompetens. Barn och unga uppmuntras till ett undersökande och kreativt arbetsgrepp och till samarbete. De uppmanas till att göra iakttagelser och till att söka, bedöma, producera och dela information och idéer.  Barnen ges möjlighet att ställa egna frågor, de inspireras till att hitta svar, lyssna på olika uppfattningar och samtidigt reflektera över sin egen inre kunskap.

Mattemana är ibland även förknippade med oklar och motstridig information, och barnen behöver få verktyg och uppmuntran för att kritiskt analysera sådan information. I materialet för RuokaTutka utnyttjar man barnens spel- och experimentglädje och olika konstformer för att stärka förutsättningarna för insikter och kreativt tänkande. Syftet är att stegvis utveckla barnens systemiska och etiska tänkande. I utvecklingen av vardagskompetensen är det viktigt att förstå att vi själva genom våra handlingar påverkar både vår egen och andras hälsa och välbefinnande. Barnen uppmuntras till att ta hand om sig själva och andra samt att värna om miljön och en hållbar utveckling. Materialet främjar barnens förståelse för faktorer som främjar och skadar deras välbefinnande och hälsa, erbjuder möjligheter att ta ansvar för ett grupparbete och förbättrar tidshanteringsförmågan.

Med hjälp av RuokaTutka-materialet är det också möjligt att utveckla andra delområden inom mångsidig kompetens, såsom kulturell och kommunikativ kompetens, digital kompetens samt förmåga att delta och påverka och att bygga en hållbar framtid. Maten är en stark del av vår kultur, och via den kan vi lära oss om vår egen kulturella identitet. En betydande del av uppgifterna inom RuokaTutka genomförs i växelverkan med andra, och tävlingarna innehåller också element som främjar barnens uttrycksförmåga. Materialet bygger på olika sätt på användning av informations- och kommunikationsteknik. Genom materialet uppmuntras barnen till att aktivt delta och påverka.

Läs mer