Skip to content

PorrmõšČeäppõs-ǩeâšttõõttmõš

Pieʹst kreevažvuõđ pååđai da raaj čeäppõõzz pormõõžž veäkka

Porrmõštuutk PorrmõšČeäppõs -ǩeâšttõõttmõš tätt puk Lääʹddjânnam škooulniiʹǩǩid raajjâd čeäppõõzz porrmõõžž veäkka – da porrmõõžžâst! Vuässõõđ ǩeâšttõõttmõʹšše õõutâst klaassinad leʹbe škooulin da vueʹlǧǧed mätkka porrmõõžž da čeäppõõzz mailmma.

PorrmõšČeäppõs-ǩeâšttõõttmõõžžâst šlaaj lij frijj. Plaaneʹǩed da raajjâd čeäppõstuejjõs, koon teeʹmmen leʹbe raajjâmaunnsen lij porrmõš Ǩeâšttõõttâmtuejjõs vuäitt leeʹd snimldõk, kartträidd, video, čuäʹjtõs, âlddsin mii täättas. Tuej vuõltteet liâđǥlaž ååʹblǩestPorrmõštuutk lomaakk pääiʹǩ

Ǩeâšttõõttâmtuejj vueiʹtet tuejjeed õhttsažtuejin jeeʹres škooulklaassi da puõlvvõõǥǥ kõõsk Jõs čeäppõstuejjõõzz čõõđ viikkmõõžžâst ââʹnet vuõiggporrmõšaunnsid, vaaikat ärvvtõõllmõʹšše tõt še, mäʹhtt leäʹped cõggâm tuʹššporrmõõžž šõddmõõžž.

Ärvv-vääldlaž joukk cestt vuõittjid da pueʹrmõs čeäppõstuejjõõzz õlmstââʹttet Porrmõštuutk kanaalin!